1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen en behandelingen tussen Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon en de cliënt. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst.

2. Inspanningen 
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien er een prijswijziging is of wijziging in de behandeling zal Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon de cliënt daarover inlichten.

3. Afspraken
3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon 50% van het bedrag van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

3.2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Indien de cliënt vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele bedrag in rekening brengen.


4. Betaling
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website: www.m-schoonheidssalon.nl.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart systeem.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon is dan verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid
7.1. Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

7.2. Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website/ social media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

8. Klachten & Garantie
8.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon moet de betreffende cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

8.2. Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon geeft de cliënt 5 werkdagen garantie op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet opvolgt.
  • De cliënt verkeerde informatie verstrekt over de algehele gezondheid.

    De garantie van Lash Lifting vervalt wanneer:
  • De cliënt de wimpers nat maakt binnen 24 uur.
  • De cliënt de nazorg niet heeft opgevolgd volgens advies van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon.
  • De cliënt zwanger is.

9. Beschadiging & Diefstal
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.